Salate (Samen)

Salate (Samen)

Ruccula mehrjährig

Salat Eissalat Rossia

Salat Forellenschluss

Salat Hollenegger grüner Salat

Salat Maravella

Salat Russischer

Salate Mix (Hollenegger, Russischer, Maravelle, Forellenschluss)

Schnittsalat Lattughino

Pflücksalat Venezia

Vogerlsalat